บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตร Coaching & Mentoring

หลักการและเหตุผล

การโค้ช (Coaching) และ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

นับได้ว่าเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบันเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
และช่วยให้ลูกน้องสร้างผลงานที่ดีกว่า เร็วกว่า เพื่องานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข องค์กรก็ยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำสามารถสร้างพลังและพัฒนาทีมงานได้ด้วยการสอนงานขั้นสูง เข้มข้นในการฝึกทักษะพี่เลี้ยงและโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
และเลือกใช้ทักษะอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เรียนรู้ฝึกฝนสามทักษะสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงเช่น
Power Modelling, Power Story Telling
และ Compassion Feedback เรียนรู้ฝึกฝนสามทักษะสำคัญของการเป็นโค้ชคือ Mindful Listening, Powerful Question และ Inspiration
พร้อมฝึกฝนพัฒนาพลังสติเพื่อใช้ในการสอนงานและการโค้ช

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการทำ Coaching และ Mentoring

2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการ Coaching และ Mentoring ได้จริง โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ

3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงกับผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรได้

รายละเอียด

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
  • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 30 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน  ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เรียนเข้าใจถึงความแตกต่างของการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง และ เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เหมาะสม
  • ผู้เรียนสามารถสอนงานในฐานะพี่เลี้ยงและโค้ช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนมีทักษะสำคัญของการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงที่นำไปใช้ได้จริง
  • ผู้เรียนทราบเคล็ดลับและแนวทางในการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
  • ผู้เรียนสามารถพัฒนาพลังสติเพื่อใช้การเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
  • ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เรียนมีการเรียนรู้งานที่รวดเร็ว มีการพัฒนาความสามารถในหน้าที่ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น
  • องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง

ตารางอบรม

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566