บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร(Train the Trainer)

หลักการและเหตุผล

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน องค์กรต่างๆหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการสอนงานในองค์กร จากผู้ที่มีความรู้มากกว่า
ทำงานมานานกว่าไปยังผู้ที่เป็นพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นดีนัก ซึ่งบุคคลนี้เราจะเรียกว่าเป็น “วิทยากร”
การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรไปยังพนักงานระดับต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น  เพราะวิทยากรจะมีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี
และยังเข้าใจสถานการณ์ขององค์กร ทำให้พนักงานที่ผ่านการเรียนจากวิทยากรแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นวิทยากรที่ดีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี
มีความเข้าใจในปัญหา และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างเข้าใจง่าย
ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาก็จะช่วยให้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบรรลุผลสำเร็จ  อันจะก่อให้เกิดทักษะ  ทัศนคติที่ดี
ซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ เกิดขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร สามารถนำพาองค์การให้มั่นคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรได้อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรด้วยความมั่นใจ
  4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำวิชาการไปใช้ในการสอนงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (7 ชั่วโมง)
  • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 20 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน  ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง 
โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ และเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพได้
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้ที่วางแผนงานสอนได้อย่างเหมาะสม
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้กับงานสอนในปัจจุบันได้

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566