บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรเทคนิคการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Excellence)

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ธุรกิจที่การแข่งขันทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้าก็ตาม ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

หลักสูตร “การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น
ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และ
ต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการให้บริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อม มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมการบริการ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

รายละเอียด

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
  • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 30 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน 
ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าใจความหมายของการบริการ
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถรับมือกับลูกค้า และ ยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคการงานบริการ และยังสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566