บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรสำหรับองค์กร

หลักสูตร Coaching & Mentoring

ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานลูกน้องให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการทำ Coaching และ Mentoring
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการ Coaching และ Mentoring ได้จริง โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงกับผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรได้

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Communication Skills)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้แจง มอบหมาย ส่งต่องาน ให้กับผู้อื่น โดยให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรเพิ่มยอดขายด้วย DISC

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และข้อจำกัด ของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และ ข้อจำกัด ของผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน ลูกน้อง คู่ค้า และลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีเอาชนะใจผู้อื่น เป็นที่รักของผู้อื่น เพื่อเพิ่มอำนาจในการทำงาน และปิดการขายอย่างแนบเนียนและไม่เหนื่อย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภทเพื่อการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเอาชนะใจลูกค้าทุกๆคนได้ บรรลุเป้าหมายของการขายได้อย่างง่ายดาย

หลักสูตรบริหารคนให้ได้งาน เข้าใจความแตกต่างเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ ด้วย DISC

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และข้อจำกัด ของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และ ข้อจำกัด ของผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีเอาชนะใจผู้อื่น เป็นที่รักของผู้อื่น เพื่อช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศไปสู่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภทเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับหน้าที่ และ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร(Train the Trainer)

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรได้อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรด้วยความมั่นใจ
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำวิชาการไปใช้ในการสอนงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินบุคลิกภาพ ภายใน ภายนอก ของตนเองได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านบุคลิกภาพของตน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนบุคลิกภาพ การยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ มารยาทสากล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง ดูเป็นผู้นำมืออาชีพที่สง่างาม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการแต่งหน้าและทำผม

หลักสูตรเทคนิคการสร้างความประทับใจในงานบริการ
(Service Excellence)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการให้บริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อม มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมการบริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

 

หลักสูตรการบริหารคน และบริหารทีมงานให้ work
ด้วย DISC (สำหรับผู้บริหาร)

 • ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จุดเด่น และข้อจำกัดของตัวเอง
 • ผู้เรียนสามารถอ่าน และเข้าใจผู้อื่นได้จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา
 • ผู้เรียนรู้วิธีปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สามารถสร้างความเป็นที่รักให้เกิดขึ้นได้
 • ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อกระตุ้นจูงใจผู้อื่น เพื่อให้เขาอยากทำงานบรรลุเป้าหมายของเขา
 • ผู้เรียนรู้วิธีการเอาชนะใจผู้อื่น ในทุกสถานการณ์
 • ผู้เรียนรู้ และ เข้าใจ ปัญหาความขัดแย้งของคน และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นๆได้
 • ผู้เรียนรู้ และเข้าใจ เรื่องของการ form ทีม และการกระตุ้นให้ทีมทำงานร่วมกันเป็น Teamwork เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายของทีมได้

Ignite your Power จุดพลังในตัวคุณ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการก้าวสู่ความสำเร็จ
  ในอาชีพและชีวิต สร้างพลังใจให้กลับคืนมา
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถย้อนกลับไปค้นหาสิ่งที่ฉุดรั้งหรือรอยประทับในใจ
  ก้าวข้ามความกลัวทุกๆอย่าง เป็นคนไร้ขีดจำกัด ไม่มีแม้แต่ข้ออ้างใดๆ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเรื่องความสมบูรณ์ของชีวิตในแต่ละด้าน และรู้ด้านที่
  พร่องของตนเองที่ยังรอการเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นความลับไปสู่ความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางเป้าหมายของชีวิตทั้งในระยะยาว กลาง สั้น พร้อมทั้งเทคนิคในการเดินทางตามเป้าหมายให้เป้าหมายนั้นยังสามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีนิสัยใหม่ของการเป็นคนที่ยอดเยี่ยม เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ และ ชีวิต