บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรบริหารคนให้ได้งาน เข้าใจความแตกต่างเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ ด้วย DISC

หลักการและเหตุผล

เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการตนเองให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน

ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน พนักงานต่างแผนก หรือแม้กระทั่งลูกค้า
ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือ เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก หลากหลายนิสัยก็มักจะเกิดปัญหาได้ง่าย เกิดความขัดแย้งในการทำงาน
ทำให้งานสำเร็จได้ช้า และเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงาน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลให้ตนเองสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งมอบผลงานที่สร้างสรรค์ออกไปสู่ลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และข้อจำกัด ของตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และ ข้อจำกัด ของผู้อื่น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีเอาชนะใจผู้อื่น เป็นที่รักของผู้อื่น เพื่อช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศไปสู่ลูกค้า
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภทเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับหน้าที่ และ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

รายละเอียด

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 30 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน 
ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า เข้าใจความต่างของกันและกัน
 • เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • ความขัดแย้งในการทำงานจะลดลง
 • มีการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้น
 • มีการช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศไปสู่ลูกค้า
 • องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้า เกิดการซื้อซ้ำ บอกต่อ สร้างรายได้ให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566