บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ การสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของกระบวนการสื่อสาร
นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารกับลูกค้า หากการสื่อสารจากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดเพี้ยน
ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในส่วนอื่นๆตามไปได้ เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากการฝึกฝนการสื่อสารระดับบุคคล
การฝึกฝนการใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาในการสื่อสารในองค์กรได้
นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่องานให้เกิดความไหลลื่นไม่ติดขัดและไม่ผิดเพี้ยน
เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาเติบโตได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และเทคนิค
แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความขัดแย้ง
และเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้แจง มอบหมาย ส่งต่องาน ให้กับผู้อื่น โดยให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
  เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  สามารถส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอียด

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (7 ชั่วโมง)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 20 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน  ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมถึงเข้าใจเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถชี้แจง มอบหมาย ส่งต่องาน ให้กับผู้อื่น โดยให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566