บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ

หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพถือเป็น ความประทับใจแรกพบ (First Impression) ใครมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น สง่างาม สะดุดตาย่อมถือเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีๆ
ความรู้สึกในด้านบวกให้แก่ผู้พบเห็นลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในอาชีพ ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพ
และบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินบุคลิกภาพ ภายใน ภายนอก ของตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านบุคลิกภาพของตน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนบุคลิกภาพ การยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ มารยาทสากล
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง ดูเป็นผู้นำมืออาชีพที่สง่างาม
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการแต่งหน้าและทำผม

รายละเอียด

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (7 ชั่วโมง)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 30 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน
ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น
 • ผู้เรียนมี Look ที่ดูเป็นมืออาชีพ เหมาะสมกับอาชีพ
 • ผู้เรียนมีสร้าง First Impression ให้กับผู้ที่พบเห็นได้เสมอ
 • ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี สง่างามอยู่ตลอดเวลา
 • ผู้เรียนปิดการขายได้ง่ายขึ้น ประสบความสำเร็จใจอาชีพตามเป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วขึ้น

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566