บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
081-944-5566
ajnamtal@gmail.com

หลักสูตรการบริหารคน และบริหารทีมงานให้ work ด้วย DISC (สำหรับผู้บริหาร)

หลักการและเหตุผล

สิ่งที่ทำให้เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ปวดหัว ได้มากที่สุด คือเรื่องของ "คน" ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในองค์กร
สาเหตุใหญ่ๆก็เกิดมาจากคนทั้งสิ้น เช่น มีปัญหาทะเลาะกันต่างแผนก เจ้านายลูกน้องไม่กินเส้นกัน ทำงานด้วยกันไม่ได้
ไม่ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้งานเดินได้ช้า ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ยาก

แต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องปวดหัวเพียงใด เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาจัดการปัญหาเหล่านี้อยู่ดี
เพราะคน คือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กร

องค์กรใดมีคนที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศได้ องค์กรนั้นจะมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ก้าวหน้าได้ไว

แต่ถ้าคนในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการทำงาน องค์กรก็เสียหายได้เช่นกัน

หลักสูตร บริหารคน บริหารทีม ด้วย DISC จะช่วยให้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารคนหมดไป เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร
จะมองคนทุกคนด้วยความเข้าใจ รู้วิธีที่จะกระตุ้นให้พวกเขาอยากทำงานให้ด้วยความเต็มใจไม่ต้องใช้อำนาจ
คนในทีมรักกัน สามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง รู้จุดเด่น และข้อจำกัดของตัวเอง
 2. ผู้เรียนสามารถอ่าน และเข้าใจผู้อื่นได้จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา
 3. ผู้เรียนรู้วิธีปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สามารถสร้างความเป็นที่รักให้เกิดขึ้นได้
 4. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อกระตุ้นจูงใจผู้อื่น เพื่อให้เขาอยากทำงานบรรลุเป้าหมายของเขา
 5. ผู้เรียนรู้วิธีการเอาชนะใจผู้อื่น ในทุกสถานการณ์
 6. ผู้เรียนรู้ และ เข้าใจ ปัญหาความขัดแย้งของคน และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นๆได้
 7. ผู้เรียนรู้ และเข้าใจ เรื่องของการ form ทีม และการกระตุ้นให้ทีมทำงานร่วมกันเป็น Teamwork เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายของทีมได้

รายละเอียด

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class   ไม่เกิน 50 ท่าน

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน 
ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ 

- เกมส์และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game & Activity)

- การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

- กรณีศึกษา (Case Study)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
  จากผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้บรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย
 • ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนหรือหน่วยงานลดลง
 • บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
 • องค์กรเติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ ที่ต้องบริหารคนในองค์กร ดูแลผลประกอบการขององค์กร
 • ผู้บริหาร ที่ต้องบริหารคนในองค์กร ดูแลการปฏิบัติงานของคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนก
 • หัวหน้างาน ที่ต้องบริหารจัดการลูกน้องและงานให้เป็นไปตามแผน
 • บุคคลอื่นๆทั่วไปที่สนใจเรื่องการบริหารคนและการบริหารทีม

ตารางอบรม

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 081-9445566